Eeva ja Lauri Apajalahti

 

Eeva Bertha Apajalahti o.s. Tulenheimo (vuoteen 1906 Thulé)

s. 25.9.1895

k. 19.1.1970

 

Eeva oli 9-lapsisen perheen kuopus. Lapsuuden maisemat Kan­gasalla olivat hänelle läheiset koko elämän ajan. Sisartensa tavoin hän kävi Tampereen tyttökoulun. Opintojaan hän täydensi talous­koulussa ja sai talousopettajan pätevyyden auskultoituaan Helsingin tyttönormaalilyseossa. Varsinaisessa opettajan työssä  hän kuitenkin oli vain vähän aikaa.

 

Kesällä 1919 hänet vihittiin avioliittoon pastori Lauri Apaja­lahden kanssa. Ensimmäinen koti perustettiin Ilmajoelle, jonka kirkkoherrana oli silloin Paavo Virkkunen.

 

Talouskoulusta Eevalle oli paljon hyötyä paitsi oman perheen huoltamisessa myös siksi, että koulun päätyttyä hän järjesti   ns. hätäapukursseja. Näiden tarkoituksena oli opastaa ravinnon  puutteessa eläviä perheitä löytämään ruokapöytään erilaisia lisiä, kuten kasvien juuret ja lehdet, juurekset ja muu luon­nosta löytyvä ravinnoksi kelpaava.

 

Eeva ja Lauri Apajalahdelle syntyi kuusi lasta. Heidän hoitami­sensa vaati Eevalta melkoisen työpanoksen. Vaivojaan säästämät­tä hän hoiti heitä uhrautuvasti ja antoi heille lapsuudenkodis­taan perimänsä vankan kristillisen elämänkatsomuksen.

 

Mahdollisuuksiensa mukaan Eeva osallistui Helsingin eteläisen suomalaisen seurakunnan toimintaan, erityisesti sen diakonia­työhön. Lasten vartuttua ja Laurin siirryttyä Kallion seurakun­nan kirkkoherraksi Eeva antautui koko tarmollaan seurakunnal­liseen työhön. Seurakunnan lasten­siirtola ja diakoniatyö olivat erityisen lähellä hänen sydäntään eikä varmaankaan ollut myy­jäisiä, joiden onnistumiseen Eeva ei olisi vaikuttanut.

 

Kirkkoherran puolisona hän joutui usein avaamaan kotinsa sekä kotimaisille että ulkomaalaisille vieraille. Myös oman seura­kun­nan papisto ja kirkkoneuvosto kokoontuivat monesti Eevan ja Laurin luona.

 

Helsingin seurakunnat alkoivat jatkosodan päätyttyä järjestää nuorille aviovaimoille kodinhoitokursseja. Eeva oli ak­tiivises­ti mukana sekä toiminnan johdossa että pitäen luentoja. Edel­leen hän työskenteli tarmokkaasti Helsingin papinemäntien yhdistyksen johtokunnassa. Erityisesti hän halusi tukea nuoria papinemäntiä ja hankkia varoja vaikeassa asemassa olevien papinleskien tukemiseen.

 

 

 

Lauri Einari Apajalahti

s. 9.8.1892

k. 2.1.1964

 

Lauri Apajalahti tuli ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisesta normaalilyseosta vuonna 1911. Teologisten opintojen jälkeen hänet vihittiin papinvirkaan tammikuussa 1916. Filosofian kandidaatin tutkinnon hän suoritti v. 1920 ja ns. korkeamman pastoraalitutkinnon v. 1933. Teologian tohtoriksi hän väitteli vuonna 1939.

 

Pappina hän toimi aluksi lyhyehköt ajat Orimattilassa, Padas­joella, Helsingissä ja Ilmajoella, kunnes hänet vuonna 1920 kutsuttiin Helsingin Eteläisen suomalaisen seurakunnan viral­liseksi apulaiseksi. Vuonna 1943 hänet valittiin Kallion seura­kunnan kirkkoherraksi, missä virassa hän toimi eläkkeelle siir­tymiseensä asti.

 

Vuosiksi 1945-1952 Lauri Apajalahti valittiin Tampereen hiip­pakunnan asessoriksi ja kun Helsingin hiippakunta perustettiin heinäkuun alussa 1959, piispa kutsui hänet tuomiokapituliin apujäseneksi kahdeksi vuodeksi. Kirkolliskokouksen työskente­lyyn hän osallistui vuosina 1948, 1951 ja 1953. Helsingin läänin­rovastiksi hänet nimitettiin vuonna 1950 ja seuraavana vuonna Helsingin seurakuntien kirkkovaltuuston puheenjohtajak­si. Kummassakin tehtävässä hän toimi vuoden 1961 loppuun. Lisäksi hän toimi useiden komiteoiden puheenjohtajana ja oli mm. kirkolliskokouksen asettaman kirkkokäsikirjakomitean jäsen.

 

Lauri Apajalahtea on luonnehdittu teologiksi ja liturgiksi. Koko pappisuransa ajan hän seurasi teologian tutkimusta, tutki itse ja kirjoitti ammattijulkaisuihin. Hän ei kuitenkaan ollut elämästä erillään oleva tiedemies vaan tieteen oli hänestä  palveltava seurakun­tatyötä. Uransa aikana hän oli lukuisista luottamustehtävistä huolimatta nimenomaan seurakuntapappi.

 

Jumalanpalvelus merkitsi hänelle seurakunnan keskeistä tapah­tumaa. Se oli hänelle rukousta. Liturgina hänet tunnettiin kautta maan, koska 1920- ja 1930-luvuilla hän usein toimi radiojumalanpalvelusten liturgina. Liturgiasta hän julkaisi muutamia kirjasia ja kirjoitti lehtiin.

 

Hän osallistui myös aktiivisesti Pohjoismaisiin kirkkomusiik­kitapahtumiin sekä esitelmöitsijänä että liturgina. Viime­mainit­tuun hänelle antoivat vankkaa tukea aikaisemmat lau­luopinnot. Vuonna 1951 hänet kutsuttiin Sibelius-Akatemian kirkkomusiik­kiosaston inspehtoriksi.

 

Lauri Apajalahti oli ennakkoluuloton ja avoin uusille haas­teille. Jatkosodan päätyttyä hän tajusi, että elettiin aivan   uusissa olosuhteissa. Keskeisenä seurakunnallisena vaikuttajana  hän antoi tukensa uusien työmuotojen perustamiseen ja osallis­tui avioliittoneuvonnan, teollisuustyön ja tiedotustoiminnan käynnistämiseen.

 

Hän nautti ja iloitsi luonnosta. Kesäasunto Kirkkonummen Obbnä­sissä (nyk. Upinniemi) oli vaikuttava vastapaino kaupungin kiireiselle ja työntäyteiselle elämälle. Mielellään hän liikkui  merellä ja saaristossa, katseli myrskyä ja tyventä, aaltojen pauhua tai illan rauhaa. Hän istutti kukkasia ja päivästä päivään seurasi niiden kasvua ja kehittymistä. Tuntuu siltä, että Jumalan luonto puhui hänelle  voimakkaasti ja siitä hän ammensi itselleen sitä mielenrauhaa, joka oli hänelle tyypilli­nen luonteenpiirre.